• همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پژوهشگران داخل و خارج از کشور و صنعت در زمینه فعالیت‌های فیبر نوری.
  • ارائه خدمات در زمینه فیبر نوری و تایید نمونه مشخصات خطی فیبر نوری.
  • اجراي طرح‌هاي پژوهشي و فناورانه در زمینه فیبر نوری.