• طراحی و ساخت ابزارهای مختلف با توجه به نیازهای عمومی کشور
  • همکاری پژوهشی با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت¬های گروه و اهداف مرتبط
  • تحقیق و توسعه لیزرها در امور پزشکی، صنعتی و تحقیقاتی
  • انجام تحقیقات پایه ای جهت گسترش مرزهای علم لیزر و فوتونیک
  • انجام تحقیقات پایه ای و کاربردی مرتبط با خواص نوری مواد
  • برهمکنش لیزر با پلاسما و تولید تابش
  • استفاده از روش‌هاي طيف سنجي نوري