• تحقیق و توسعه در زمینه خواص نوری، الکتریکی و ساختاری مواد نیمه­رسانا
  • طراحی و بهینه‌سازی لیزرها به ویژه لیزرهای نیمه‌هادی
  • سلول‌های خورشیدی به منظور بهینه‌سازی و ساخت
  • انجام تحقیقات کاربردی برای بهینه سازی ادوات الکترونیکی
  • تفاده از محاسبات نظریه تابعی چگالی در نیمه هادی‌ها