عنوان آزمایشگاه: میکروسکوپ نیروی اتمی

تجهیزات:

1-     میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)

هزینه خدمات:      هرنمونه 100 هزار تومان

نام کارشناس: مرتضی میرزائی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: آنالیز حرارتی

تجهیزات:

1-     آنالیز حرارتی DTA

هزینه خدمات:     هرنمونه 100 هزار تومان

نام کارشناس: مرتضی میرزائی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: متالورژی پودر

تجهیزات:

1-     آنالیز لیزری ذرات

هزینه خدمات:                    هرنمونه 100 هزار تومان

2-     آسیای سیاره ای

هزینه خدمات:                25 هزار تومان

نام کارشناس: مرتضی میرزائی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: ریخته گری و انجماد

تجهیزات:

1-     دستگاه نورد

2-     کوره اتمسفر کنترل

3-     کوره

نام کارشناس: مرتضی میرزائی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: خواص مکانیکی مواد

تجهیزات:

1-     دستگاه تست کشش و فشار

هزینه خدمات:     ( هر نمونه  80000)

2-     دستگاه تست ضربه

هزینه خدمات:     ( هر نمونه  60000)

3-     دستگاه تست سختی سنجی

هزینه خدمات:     ( هر نمونه  35000)

4-     دستگاه تست خزش

نام کارشناس: محسن نمازی زادگان

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: آنالیز مواد

تجهیزات:

1-     XRD

هزینه خدمات:     تست XRD با تحلیل فاز ( هر نمونه 120000)

هزینه خدمات:     تست XRD بدون تحلیل فاز ( هر نمونه 100000)

2-     Micro-EDXRF

هزینه خدمات:     هر نمونه  ( 40000)

نام کارشناس: محسن نمازی زادگان

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: عملیات حرارتی

تجهیزات:

1-     انواع کوره تا دمای 1000 درجه

نام کارشناس: محسن نمازی زادگان

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: متالوگرافی

تجهیزات:

1-     دستگاه کاتر STRUERS (UNITOM)

هزینه خدمات:            هر نمونه ( 35000 ) تومان

2-     دستگاه میکروکاتر

هزینه خدمات:            هر نمونه ( 45000) تومان

3-     دستگاه مانت گرم

هزینه خدمات:            هر نمونه ( 30000) تومان

4-     دستگاه الکتروپولیش

هزینه خدمات:            هر نمونه ( 60000) تومان

5-     دستگاه پولیشرمکانیکی

نام کارشناس: حمیده قطبی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: میکروسکوپ نوری

تجهیزات:

1-     میکروسکوپ آنالیزگر تصویری

هزینه خدمات:            هر نمونه ( 30000) تومان

2-     میکروسکوپ نوری متالورژیکی 

3-     استریو ماکروسکوپ نوری متالورژیکی Zeiss

نام کارشناس: حمیده قطبی

شماره تماس: 03433776611

*************************

عنوان آزمایشگاه: متالورژی سطح

تجهیزات:

1-     میکروسختی سنج

2-     دستگاه سایش مکانیکی   pin on disc

نام کارشناس: حمیده قطبی

شماره تماس: 03433776611