عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه پیل سوختی

تجهیزات:

دستگاه تست پیل سوختی

نام کارشناس: مریم سلاجقه

شماره تماس: 03433776611- داخلی 3287

هزینه خدمات: