عنوان آزمایشگاه: آزمایشگاه مدیریت انرژی

تجهیزات:

1- دستگاه اندازه گیری کیفیت توان

هزینه خدمات:     روزانه 500 هزار تومان

2-میز الکترونیک

3- اسیلوسکوپ

4- آنالایزر توان

هزینه خدمات:      روزانه 200 هزار تومان

نام کارشناس: مریم سلاجقه

شماره تماس: 03433776611-داخلی 3287