عنوان آزمایشگاه: شیمی عمومی و دستگاهی

تجهیزات:

1-     FT-IR  ( هر نمونه  40000 )

2-     FT-IR (ATR)  ( هر نمونه  45000 )

3-     اسپکتروفتومتر

هزینه خدمات:            اندازه گیری کلر ( هر نمونه  60000) تومان

هزینه خدمات:            اندازه گیری سولفات ( هر نمونه  70000) تومان

هزینه خدمات:            اندازه گیری نیترات ( هر نمونه  70000) تومان

هزینه خدمات:            اندازه گیری نیتریت ( هر نمونه  85000) تومان

هزینه خدمات:            اندازه گیری فلوئور ( هر نمونه  60000) تومان

هزینه خدمات:             اندازه گیری  COD ( هر نمونه  100000) تومان

4-     فلیم فتومتر

هزینه خدمات:            اندازه گیری Na ( هر نمونه  70000) تومان

هزینه خدمات:            اندازه گیری K ( هر نمونه  70000) تومان

5-     ماکروویو سنتزی

هزینه خدمات:            هر ساعت ( 50000 ) تومان

6-     کدورت سنج

هزینه خدمات:            ( هر نمونه  20000) تومان

7-     دستگاه هضم

8-     دستگاه جذب اتمی مدل Philips

9-     دستگاه TLC/UV-Vis

10-  نقطه ذوب (الکتروترمال)

11-  روتاری

هزینه خدمات:     تبخیر حلال در خلاء ( هر ساعت 54000 ) تومان

12-  الک شیکر

13-  دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل PU 4600, Philips

نام کارشناس: بتول لشکری

شماره تماس: 03433776611