سمت در شورا                                                                              نام و نام خانوادگی

1-    رئیس پژوهشگاه   (رئیس شورا)                                                   دکتر امین باقی زاده

2-    معاون پژوهشی و فناوری   پژوهشگاه (دبیر شورا)                            دکتر هادی بیت الهی

3-    معاون آموزشی دانشگاه(عضو شورا)                                              دکتر علی نگارستانی

4-    مدیر پژوهشی و فناوری (عضو شورا)                                              دکتر حکیمه علومی

5-    رئیس گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت(عضو شورا)                             دکتر عباس سیوندی پور

6-    رئیس دانشکده علوم و فناوری های نوین(عضو شورا)                          دکتر مینا جمشیدی

7-    رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (عضو شورا)                         دکتر احسان سلیمانی نسب

8-    رئیس دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری(عضو شورا)                دکتر محمد نجف زاده

9-    رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و مواد(عضو شورا)                           دکتر محمدرضا کارآموز راوری

10-  رئیس دانشکده شیمی و مهندسی شیمی(عضو شورا)                        دکتر محمد ماهانی

11-  رئیس پژوهشکده انرژی(عضو شورا)                                                  دکتر مسعود ایرانمنش

12-  رئیس پژوهشکده علوم محیطی(عضو شورا)                                       دکتر مهدی هنرمند

13-  رئیس پژوهشکده فوتونیک (عضو شورا)                                              دکتر سید روح الله ثمره هاشمی

14-  رئیس پژوهشکده مهندسی مواد (عضو شورا)                                     دکتر اسدالله حسنخانی

15-  رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و کامپیوتر(عضو شورا)                        دکتر محسن شیخ حسینی

16- عضو حقیقی (عضو شورا)                                                                 دکتر حمیدرضا ناجی