لیست اعضا کمیته اجرایی همایش های دانشگاه

  • رئیس پژوهشگاه (رئیس کمیته)                                                                        دکتر امین باقی زاده
  • معاون مالی و اداری دانشگاه (عضو کمیته)                                                          دکتر روح اله فدائی نژاد
  • رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه ((عضو کمیته)                  دکتر فرزاد دادی پور
  • رئیس اداره حراست دانشگاه (عضو کمیته)                                                           دکتر محمدرضا رضایی رانی نژاد
  • مدیر امور دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی (عضو کمیته)                                 دکتر سید حسام مدنی
  • مدیر امور اداری دانشگاه (عضو کمیته)                                                                 مهندس عباس طهمورثی
  • مدیر کارپردازی و تدارکات دانشگاه (عضو کمیته)                                                     سیدحجت مرتضوی
  • مدیر امور مالی دانشگاه (عضو کمیته)                                                                  سیدعلی مرتضوی