• شناخت و بررسی خواص (فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی) و سنتز سرامیکهای پرکاربرد در صنعت شامل (کاربردهای دمای بالا، مقاوم به خوردگی و....)
  • شناخت و بکارگیری دیر گدازهای پیشرفته با خواص مطلوبی همچون مقاومت به خوردگی، مقاومت به شکست، مقاومت به خزش و...
  • ساخت الکتروسرامیک ها و تعیین خواص آنها
  • بررسی خواص سرامیک ها از جمله دیر گدازهای مورد نیاز صنایع متالوژی استخراجی کشور و از جمله استان کرمان
  • اعمال و بررسی خواص پوششهای سرامیکی که در نیروگاه ها و سایر صنایع نیازمند قطعات مقاوم به حرارت و خوردگی کاربرد دارند.