1-  انجام مطالعات مصرف بهینه انرژی و بررسی قابلیت جایگزینی انواع انرژی به روش ممیزی انرژی.

2- مطالعات و محاسبات ریسک سرمایه گذاری در مدیریت انرژی با توجه به رویکرد مسائل مدیریتی و اقتصادی.

3- بهره‌برداری بهینه از انرژی‌های موجود و دستیابی به ترکیب بهینه انواع انرژی و سهم آنها در سبد کالای مصرف کننده.

4- تدوین استراتژی مصرف انرژی مربوط به صنایع در یک برنامه بلند مدت.

5-  تعیین راهکارهای کاهش تلفات مصرف انرژی با تمهیدات مورد نظر در بخشهای تولید، انتقال و توزیع انرژی.

6-  کاهش تلفات انرژی الکتریکی در فرآیند تولید،انتقال و توزیع آن.

7-  افزایش امنیت شبکه و بهبود قابلیت اطمینان در بخشهای تولید،انتقال و توزیع.

8-  استفاده از روشهای هوشمند مدیریت در بخش مدیریت انرژی.

9-  مدلسازی و بهینه سازی بازار برق

10-  تولید نرم‌افزارهای مناسب مدیریت تولید و مصرف انرژی.