1- مطالعه انواع پیل های سوختی و روشهای به کارگیری آنها در سیستم های هیبریدی به منظور تامین انرژی الکتریکی وسایل نقلیه و تامین انرژی الکتریکی در سیستم های مستقل از شبکه

2- بررسی‌های فنی اجزاء پیل سوختی، ساخت نمونه آزمایشگاهی

3- طراحی، ساخت و نصب، راه‌اندازی و تست  پیل های سوختی

3- اندازه‌گیری‌های مربوط به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، الکتروشیمیایی کاتالیست‌ها و طول عمر آنها و ساخت کاتالیست‌ها و تعیین کارایی آنها در شرایط مختلف محیطی و عملیاتی.

4- به کارگیری  و توسعهً مدل‌های ترمودینامیکی و مدل‌های ریاضی انتقال جرم، انتقال گونه های واکنش­گر، انتقال مومنتم و انتقال حرارت به منظور تحلیل رفتار پیل های سوختی در شرایط کاری مختلف و ارایه راهکارهایی برای بهبود عملکرد پیل ها

5- امکان‌سنجی استفاده از پیل‌های سوختی در سیستم‌های مختلف تبدیل انرژی از جمله در خودروها، نیروگاهها و ....

6- بررسی فنی - نظری روش ترموشیمیایی تولید هیدروژن و استفاده از روش‌های مختلف برای تولید هیدروژن از منابع فسیلی و منابع انرژی تجدید شونده.

7- بررسی و طراحی روش‌های مختلف ذخیره‌سازی، مایع‌‌سازی و استفاده از هیدروژن و ایمن‌سازی آن در سیستم‌های مختلف انرژی.

8- مطالعه و تحقیق بر روی احتراق کاتالیستی هیدروژن و هیدروژن‌سوز کردن خودروها