نوع طرح

عنوان طرح

وضعيت طرح

تاريخ پايان طرح

تاريخ اتمام/اختتام

نام كارفرما

مجری

داخل موسسه

بررسي عملكرد يك ماده تغيير فازدهنده (PCM) معدني (نيترات آمونيم 6 آبه)در فرآيند تغيير فاز و بهبود عملكرد آن با استفاده از نانو ذرات و بكارگيري آن به منظور ذخيره سازي انرژي حرارتي در سيستمهاي حرارتي انرژي خورشيدي

جاري

1395/10/20

 

 

ايرانمنش مسعود

داخل موسسه

شبيه سازي، طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي بهينه سازي شده با بكارگيري ذخيره كننده هاي PCM و جريان برگشتي

اختتام

1399/12/26

1399/12/23

 

ايرانمنش مسعود

خارج موسسه استاني

ارزيابي امكان استفاده از سيستم توليد همزمان CHP در صنايع شهرستان كهنوج و سيرجان (امكان سنجي فني)

جاري

1398/02/03

 

شركت توزيع برق جنوب استان كرمان

ايرانمنش مسعود

خارج موسسه استاني

شبيه سازي جريان سيال در محيط متخلخل و بررسي پارامترهاي موثر به منظور ازدياد برداشت نفت

اختتام

1395/12/24

1397/09/24

شركت تجسم سيمرغ

ايرانمنش مسعود

خارج موسسه استاني

برآورد ميزان كاهش مصرف گاز در ساختمان هاي مسكوني شهر كرمان با استفاده از سيستم تركيبي گرمايش موتور خانه و خورشيدي با مدلسازي توسط نرم افزارTrnsys و مقايسه با نتايج داده برداري از پروژه در حال بهره برداري مجموعه خوابگاههاي دانشگاه تحصيلات تكميلي

اختتام

1396/04/12

1399/04/07

شركت گاز استان كرمان

ايرانمنش مسعود

خارج موسسه استاني

بررسي افزايش توليد توان و راندمان پانلهاي خورشيدي با استفاده از مواد ذخيره كننده انرژي و مبدلهاي ترموالكتريك

جاري

1400/08/25

 

شركت توزيع برق جنوب کرمان

ايرانمنش مسعود

خارج موسسه ملي

بررسي فني و اقتصادي استفاده از انرژي خورشيدي براي استفاده بهينه نيروگاهي در مناطق مختلف استان كرمان

اختتام

1395/05/06

1395/05/16

شركت برق منطقه اي کرمان

ايرانمنش مسعود

داخل موسسه

ارزيابي قابليت اطمينان در شبكه توزيع با تحليل خاموشي ها و ارائه برنامه ريزي بلند مدت جهت بهبود

اختتام

1395/07/15

1396/07/15


كي نيا فرشيد

داخل موسسه

كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه توزيع مبتني بر پيش بيني خروجي منابع انرژي تجديد پذير

اختتام

1395/07/12

1397/04/25


كي نيا فرشيد

داخل موسسه

طراحي برنامه تعمير ونگهداري قابليت اطمينان محور (RCM) براي يك شبكه توزيع نمونه

اختتام

1398/08/21

1399/08/21


كي نيا فرشيد

داخل موسسه

طراحي سيستم بهينه سازي مصرف انرژي و تامين انرژي موردنياز از منابع انرژي تجديد پذير براي يك ساختمان نمونه

اختتام

1397/07/05

1398/07/05


كي نيا فرشيد

خارج موسسه استاني

بررسي عوامل موثر در مقدار بار مورد تقاضا ي مصرف كننده و تعيين محدوده تغييرات بار الكتريكي براي روزهاي آينده باتوجه به عدم قطعيت منابع تجديد پذير

اختتام

1397/02/10

1398/02/10

شركت توزيع برق

كي نيا فرشيد

خارج موسسه استاني

بررسي حساسيت قابليت اطمينان به فرسودگي تجهيزات اصلي شبكه توزيع جنوب استان كرمان

اختتام

1396/07/18

1397/07/18

شركت توزيع برق

كي نيا فرشيد

خارج موسسه استاني

تحقيق و بررسي در خصوص استفاده از رله اضافه جريان ثانويه جهت حفاظت خطوط كابلي و شبكه سيمي 20 كيلو ولت

اختتام

1397/08/13

1398/08/13

شركت توزيع برق

كي نيا فرشيد

خارج موسسه استاني

طراحي و پياده سازي سيستم كاهش پيك مصرف برق بر اساس شرايط ديناميكي بار شبكه با مديريت بار سمت مصرف قابل پياده سازي برروي تلفن همراه

اختتام

1397/08/13

1398/08/13

شركت توزيع برق

كي نيا فرشيد

خارج موسسه ملي

تحليل و شبيه سازي بازار برق ايران- تعيين استراتژي بهينه حضور شركتهاي توزيع در بازار

اختتام

1398/09/01

1399/09/01

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوراان كشور

كي نيا فرشيد

داخل موسسه

طراحي و بهينه ‌سازي سيستم توليد توان تركيبي شامل پيل سوختي

جاري

1400/03/30

 

 

انصاري اميربابك

داخل موسسه

شبيه‌سازي و آناليز رفتار حرارتي-الكتروشيميايي باتري سرب-اسيد

اختتام

1398/09/26

1400/10/04

 

انصاري اميربابك

داخل موسسه

شبيه‌سازي رتبه‌كاسته پيل سوختي غشا پليمري

جاري

1401/04/11

 

 

انصاري اميربابك

داخل موسسه

توسعه و بكارگيري الگوريتم هاي بهينه سازي جديد براي حل مسايل معكوس انتقال حرارت تابشي

جاري

1400/10/01

 

 

اميري حسين

داخل موسسه

طراحي و ساخت آب شيرين كن حوضچه اي شيب دار جديد

جاري

1398/04/25

 

 

اميري حسين

داخل موسسه

پهنه بندي آلودگي عناصر سنگين در خاك هاي اطراف معدن مس ميدوك

جاري

1395/04/25

 

 

غضنفري مقدم محمدصادق

خارج موسسه استاني

تحليل خشكساليهاي اخير استان كرمان و عوامل مؤثر بر تداوم آن

جاري

1397/01/21

 

شركت آب منطقه اي كرمان

غضنفري مقدم محمدصادق

داخل موسسه

امكان‌سنجي فني و اقتصادي بكارگيري مواد تغيير فازدهنده در تركيب سيستم سرمايش آزاد و سيستم سرمايش تراكمي

جاري

1397/12/08

 

 

محمدي سيدمحمدحجت

داخل موسسه

امكان‌سنجي فني و اقتصادي كاهش مصرف انرژي در فرآيند توليد و ذخيره‌سازي يخ خشك

جاري

1401/01/27

 

 

محمدي سيدمحمدحجت

داخل موسسه

افزايش كارآيي انرژي و اگزرژي سيستم سرمايش فوق بحراني با استفاده از حرارت اتلافي از سيستم

اختتام

1396/02/20

1397/04/23

 

محمدي سيدمحمدحجت

داخل موسسه

تحليل انرژي و اگزرژي در پيكربندي‌هاي مختلف سيستم سرمايش تركيبي دو مرحله‌اي با مبرد CO2

اختتام

1394/12/17

1395/03/08

 

محمدي سيدمحمدحجت

داخل موسسه

مطالعه فني- اقتصادي افزايش كارآيي سيستم سرمايش فوق بحراني دي‌اكسيدكربن با استفاده از حرارت اتلافي از سيستم در پس‌خنك‌كن جذبي

جاري

1398/11/08

 

 

محمدي سيدمحمدحجت

قرارداد حمايت از پايان نامه ارشد

بررسي فني و اقتصاديِ اثر بكارگيري مواد تغيير فاز دهنده در عملكرد يخچال فريزرهاي تجاري، فريزرهاي تجاري و كولرهاي گازي (كاهش مصرف و جابجايي پيك مصرف)

جاري

1401/05/02

 

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

محمدي سيدمحمدحجت

قرارداد حمايت از پايان نامه ارشد

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم ذخيره يخ در جابجايي بار پيك براي كاربردهاي تهويه مطبوع

جاري

1401/02/29

 

شركت توزيغ نيروي برق شمال استان كرمان

محمدي سيدمحمدحجت

داخل موسسه

ارائه روشي موثر جهت مديريت بهينه انرژي در يك سيستم تركيبي مبتني بر انرژي تجديدپذير

جاري

1401/02/25

 

 

عسكرزاده عليرضا

داخل موسسه

ارائه روشي موثر براي جايابي خازن در شبكه توزيع به منظور كاهش تلفات و بهبود ولتاژ

اختتام

1396/03/10

1396/08/15

 

عسكرزاده عليرضا

داخل موسسه

ارائه يك روش بهينه سازي ابتكاري موثر براي طراحي بهينه سستم هاي تركيبي توليد توان

اختتام

1396/04/01

1396/09/18

 

عسكرزاده عليرضا

خارج موسسه استاني

اواويت بندي عوامل موثر بر راندمان پانل هاي خورشيدي در كرمان و ارائه راهكارهايي جهت بهبود راندمان

جاري

1401/05/29

 

شركت توزيغ نيروي برق شمال استان كرمان

عسکرزاده علیرضا

خارج موسسه استاني

مكان يابي و تعيين ظرفيت بهينه پست هاي توزيع - مورد مطالعاتي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

اختتام

1398/09/18

1399/10/22

شركت توزيع برق جنوب

عسكرزاده عليرضا

خارج موسسه استاني

طراحي يك سيستم تركيبي خورشيدي - زيست توده براي مناطق مستقل از شبكه تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

جاري

1396/07/11

 

شركت توزيع برق جنوب

عسكرزاده عليرضا

مشاركتي و تفاهمي

خازن گذاري در شبكه هاي توزيع با هدف كاهش تلفات، كاهش هزينه نصب و بهبود شاخص پايداري ولتاژ در ضعيف ترين باس شبكه به كمك الگوريتم جديد جستجوي هارموني تجمعي

اختتام

1398/03/18

1398/02/07

صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

عسكرزاده عليرضا

قرارداد حمايت از پايان نامه

ارشد

مسيريابي بهينه فيدرها در شبكه توزيع با هدف كاهش تلفات- مورد مطالعاتي: شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

اختتام

1401/02/07

1400/11/16

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

عسكرزاده عليرضا

شركت آب منطقه اي خراسان رضوي  d;


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)