تاریخ دفاع

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان رساله

رشته

نام و نام خانوادگی

30/11/93

محمود فتوحی

مسعود رشیدی نژاد

تصمیم گیری تولید کنندگان انرژی در حضور عدم قطعیت های بازار برق

برق

مرتضی آیین

05/11/94

سیدحسین حسینیان

سعید اسماعیلی

تعیین سهم هارمونیکی بارهای غیر خطی در شبکه قدرت با درنظر گرفتن تغییرات ولتاژ هارمونی

برق

فرزاد کریم زاده

24/06/95

 

مهران عامری

مسعود ایرانمنش

ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه فتوولتائیک متصل به شبکه در ایران

مکانیک

سعید عدالتی

17/06/95

امیر عبدالهی

مسعود رشیدی نژاد

یک روش ابتکاری مبتنی بر مفهوم قلمرو در توسعه شبکه های انتقال انرژی الکتریکی

برق

محمدرضا حبیبی فتح آبادی

01/05/96

 

سعید اسماعیلی

فرشید کی نیا

کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر بر اساس پیش بینی کوتاه مدت بار و تولید

برق

فهیمه صیادی

شهرکی

18/06/97

عابدزاده

گل محمدی

مسعود ایرانمنش

ابراهیم جهانشاهی جواران

شبیه سازی جریان سیا ل دو فازی تراکم ناپذیر و مخلوط نشدنی با استفاده از روش شبکه بولتزمن آنتروبیک در مخیط متخلخل

مکانیک

سید امیر حسینی مقدم

21/01/98

 

محمد رهنما

ابراهیم جهانشاهی جواران

امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از گرمای اتلافی از دودکش واحد گندله سازی جهت شیرین سازی آب به روش MED

مکانیک

سینا گودرزی


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)