عنوان طرح

مجری طرح

توسعه مدل های فازی پیش بینی کیفیت صوت در VoIP

فرهاد راهداری

پیش بینی غیرتداخلی کیفیت صوت بر مبنای مدل دو سطحی برنامه نویسی ژنتیک چند ژنی

فرهاد راهداری

توسعه مدل های جدید تشخیص احساس بر مبنای همجوشی ویژگی های دیداری و شنیداری

فرهاد راهداری

راهکاري مبتني بر بهينه سازي چند هدفه براي انتخاب ويژگي در مساله اعتبارسنجي مشتريان

مریم آموزگار

ارائه راهکاري براي بهبود کارايي الگوريتم جستجوي گرانشي

مریم آموزگار

بهينه سازي توليد محتواي شخصي سازي شده در سيستمهاي آموزش الکترونيکي

مریم آموزگار

شناسايي و بهبود گلوگاههاي کارايي مبتني بر مدل با استفاده از الگوريتمهاي ابتکاري

مریم آموزگار

تحلیل و بخش بندی مشتریان ADSL و شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمان

مریم آموزگار

تشخيص الگوهاي غير طبيعي در داده هاي نرم افزار امور مشترکين

مریم آموزگار

آشکارسازي چندکابره براي ترکيب تکنيک هاي ارسال تک حامل با ترازش حوزه فرکانس و کدهاي بلوکي فضا-زمان در کانال هاي انتخابگر فرکانس

محسن شیخ حسینی

تحليل آنتروپي تفاضلي و ظرفيت کانال در حضور نويز جمع شونده مخلوط گوسي

محسن شیخ حسینی

تخصيص بهينه منابع براي شبکه دسترسي مخابرات پهن باند خطوط قدرت

محسن شیخ حسینی

ارائه يک روش جديد استقرار گره ها در شبکه هاي حسگر بي سيم برمبنای حداکثرسازي پارامترهای پوشش دهي و ارتباط

محسن شیخ حسینی

توسعه مدل های مخابراتی شبکه های سلولی نسل پنجم برمبنای روش های یادگیری هوشمند

محسن شیخ حسینی

توسعه مدل هاي مخابراتی ارزيابي و تحليل عملكرد سيستم هاي PLC-VLC

محسن شیخ حسینی

تحلیل و ارزیابی کارایی سیستم NOMA در شبکه های سلولی نسل پنجم (5G)

فرهاد راهداری

مدیریت منابع رادیویی شبکه در سیستم NOMA با استفاده از روش های هوشمند

فرهاد راهداری


اطلاعیه ها (بایگانی)
رویدادهای آینده (ادامه...)